Statut Fundacji - Fundacja Dominium

FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Przejdź do treści
STATUT FUNDACJI
DOMINIUM ŁOMNICA  - FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGORozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Nazwa fundacji

Fundacja pod nazwą Dominium Łomnica - Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego, zwana dalej Fundacja, ustanowiona przez Fundatorów "Pałac Łomnica" Spółka z o.o. z siedzibą w Łomnicy i Ulrich Hans-Heinrich Emanuel von Küster oraz Elisabeth-Christine Margarete von Küster, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Przemysława Szocińskiego w dniu 12 sierpnia 2004 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne fundacji

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i Przedgórza Sudeckiego oraz za granicą.
  1. Siedzibą Fundacji jest Łomnica.
  2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
  3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
§3
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Rozdział II. Przedmiot i formy działania fundacji
§4
Cel Fundacji

1. Celem Fundacji jest prowadzenie centrum ochrony historycznego krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska, przede wszystkim Kotliny Jeleniogórskiej i Przedgórza Sudeckiego przez wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej prowadzonej na rzecz dbania o ochronę zabytków, walorów przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rekonstrukcja i zachowanie obiektów historycznych i krajobrazowo-przyrodniczych Regionu, przywracanie lub ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, uatrakcyjnienie i ożywienie obszarów Regionu poprzez podnoszenie walorów turystycznych w oparciu o wartości kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe, promowanie działalności zmierzającej do rozwoju społeczno-kulturalnego Regionu.
2. Fundacja realizuje cele statutowe m.in. przez:
a. Urządzenie muzeum gospodarstwa rolniczego i wiejskiego,
b. Prowadzenie imprez informacyjnych i kształcących,
c. Prowadzenie imprez kulturalnych,
d. Wypracowania i prezentacja wystaw i publikacji dotyczących kultury i regionu,
e. Organizowanie imprez kształcących dla rolników o tematyce rolnictwo ekologiczne i ochron środowiska,
f. Urządzenie biblioteki i archiwum historii i współczesności krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej i Przedgórza Sudeckiego,
g. Współpraca z organizacjami, projektami i inicjatywami krajowymi i zagranicznymi oraz wspieranie tych organizacji, zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ochroną krajobrazu kulturowego, kulturą i sztuką także wspieranie idei wymiany uczniów i studentów, jak również fachowców w dziedzinie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego ochrony środowiska,
h. Fundacja inicjuje inne formy działalności służące realizacji jej celów statutowych oraz może wspierać przedsięwzięcia innych instytucji i osób, których działalności jest zbieżna z celami fundacji,
i. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j. Naukę, edukację, oświatę, i wychowanie,
k. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
l. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
m. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
Rozdział III. Majątek fundacji

§5
Fundusz założycielski


Fundusz założycielski stanowią środki w wysokości 20 000 zł przyznane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez Fundatorów "Pałac Łomnica" spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze w kwocie 10 000 złotych, Ulrich Hans-Heinrich Emanuel von Küster w kwocie 5 000 złotych, Elisabeth Christine Margarete von Küster w kwocie 5 000 złotych oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działań Fundacji.
§6
Dochody Fundacji


Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. Darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
2. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego i praw majątkowych,
3. Dotacji lub subwencji,
4. Dochodów Fundacji według Statutu Fundacji.
§7
Sposób dysponowania majątkiem fundacji


1. Środki pieniężne Fundacji lokowane są na rachunkach bankowych.

Wróć do spisu treści